RAMOWY PLAN PRACY na rok szkolny 2019/2020

Plan pracy

I. Adaptacja do warunków Żłobka:

1. Pobyt rodzica z dzieckiem w Żłobku.

2. Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.

3. Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w Żłobku.

4. Różnorodne zabawy z dzieckiem.

 

II. Współpraca z rodzicami:

1. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu Żłobka.

2. Poznanie oczekiwań rodziców względem Żłobka.

3. Zainteresowanie rodziców osiągnięciami dzieci.

4. Obustronne wsparcie: „Rodzic – nauczyciel – rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno – wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych.

5. Promocja Żłobka w środowisku lokalnym.

6. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczających

do Żłobka.

7. Zebrania z rodzicami (wrzesień, styczeń, czerwiec).

 

III. Rozwój społeczny

1. Nawiązywanie kontaktów społecznych z innymi rówieśnikami oraz opiekunkami Żłobka.

2. Poznawanie imion wszystkich dzieci oraz imion opiekunek.

3. Wdrażanie do zgodnych zabaw (obok siebie).

4. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych – nie wyrywania sobie zabawek.

5. Poznawanie przedmiotów i ich nazywanie.

6. Kształtowanie u dzieci życzliwego stosunku do innych osób.

 

IV. Rozwój umiejętności samoobsługowych oraz nabywania nawyków:

1. Wdrażanie do samodzielnego picia napojów z kubeczka.

2. Wdrażanie dzieci do spożywania różnorodnych posiłków, również pokarmów wymagających gryzienia.

3. Podejmowanie prób jedzenia łyżeczką.

4. Zachęcanie do zgłaszania potrzeb fizjologicznych.

5. Trening czystości, nauka korzystania z nocnika i małego sedesu.

6. Kształcenie umiejętności nakładania ubrań i ciapków z pomocą

i współdziałaniem osób dorosłych.

 

V. Rozwój mowy i myślenia, zabawy logopedyczne:

1. Ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy.

2. Ćwiczenia logopedyczne – gimnastyka buzi i języka.

3. Rozwijanie mowy biernej: wydawanie próśb, poleceń, czytanie bajek

i wyjaśnianie ich treści.

4. Oglądanie książeczek, podejmowanie prób nazywania elementów ilustracji.

5. Teatrzyki pluszakowe, kukiełkowe, pacynkowe.

6. Mobilizowanie, zachęcanie dzieci do wypowiadania swoich potrzeb.

 

VI. Rozwój sprawności fizycznej - mała i duża motoryka, sensomotoryka.

Mała i duża motoryka

1. Nauka chodzenia z podtrzymywaniem za jedną rękę.

2. Zabawa z dorosłym – rzucanie piłką z pozycji siedzącej.

3. Podejmowanie prób rzutu do celu.

4. Schylanie się i kucanie po zabawkę, odkładanie jej na wyznaczone miejsce.

5. Zabawy ruchowo – naśladowcze przy muzyce.

6. Pociąganie zabawy za sznurek.

7. Elementy ćwiczeń Weroniki Sherborne, dziecięcej masażystki, ćwiczenia rytmiczne Kniessów, pedagogika zabawy, zabawy fundamentalne itp.

8. Metoda ruchu rozwijającego prowadząca do poznawania własnego ciała

wg Weroniki Sherborne.

 

Sensomotoryka

1. Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania, przesypywania, zamykania, otwierania.

2. Ćwiczenie chwytu pesetowego poprzez podawanie drobnych przedmiotów.

3. Poznawanie kolorów.

4. Pierwsze próby prac plastycznych – malowanie paluszkami.

5. Rozróżnianie podstawowych kształtów.

 

VII. Umuzykalnienie i rytmika:

1. Osłuchiwanie się z różnorodnymi utworami muzycznymi.

2. Słuchanie piosenek dla dzieci, podejmowanie prób powtarzania piosenki.

3. Zabawy ruchowe przy muzyce.

4. Zabawy muzyczne naśladowcze.

5. Podejmowanie prób rozróżniania muzyki o różnym tempie.

6. Rozróżnianie muzyki głośnej i cichej, szybkiej i wolnej.

7. Opowieści ruchowe przy muzyce.

8. Ilustrowanie muzyki elementami tanecznymi i rytmicznymi – klaskanie, tupanie, itp.

9. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.

 

VIII. Uroczystości i imprezy okolicznościowe:

1. Uroczyste obchody urodzin dziecka.

2. Święto pluszowego misia – raz w tygodniu w poniedziałek.

3. Kolorowy dzień – raz w miesiącu.

4. Dzień Policjanta.

5. Spotkanie z Mikołajem.

6. Dzień Babci i Dziadka.

7. Bal karnawałowy.

8. Powitanie wiosny.

9. Dzień Mamy i Taty.

10. Dzień Dziecka.

11. Dzień Strażaka.

12. Dzień Ratownictwa Medycznego.

 

Z uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo zmian w Ramowym Planie Pracy

 

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

ul.Tomaszowska 5

48 6741 610

504 467 109

504 466 209